Menu

Vrije advocaatkeuze in je rechtsbijstandsverzekering?

Als je verzekerd bent voor rechtsbijstand, mag je dan geholpen worden door een zelfgekozen jurist van Jurato? Over deze vraag bestaat nog steeds veel verwarring.

Als er geprocedeerd moet worden bij de rechtbank, dan is het antwoord duidelijk: je mag dan zelf kiezen door wie jij je belangen behartigd wil hebben. Oók als je rechtsbijstandsverzekeraar een eigen jurist aandraagt, heb je recht op vrije keuze. Je rechtsbijstandsverzekeraar betaalt dan de kosten van jouw externe advocaat of jurist.

Sinds 2016 heb je die vrije advocaatkeuze óók in procedures waarvoor een advocaat volgens de wet niet verplicht is, zoals een ontslagprocedure bij het UWV of een bezwaarprocedure tegen een overheidsinstantie (bestuursrecht).

Hoe zit het in de adviesfase?

Voorafgaand aan een procedure heb je vaak al behoefte aan juridisch advies, en soms kun je van te voren niet inschatten wanneer een conflict bij de rechtbank uitgevochten moet worden. Mag je in die voorfase ook (op kosten van de verzekeraar) je eigen jurist uitkiezen?

In mei 2020 speelde deze vraag bij het Europese Hof van Justitie. Dat geeft dus aan dat deze vraag heel lang onduidelijk is geweest. Op Europees niveau werd geoordeeld dat de vrije advocaatkeuze ook in de voorfase geldt. In Nederland is felle kritiek op deze uitspraak gegeven door het Verbond van Verzekeraars. Voor Nederland is de vraag helaas nog steeds niet helder beantwoord, omdat de rechtszaak bij het Europese Hof een Belgische zaak betrof.

Volgens het Hof valt onder de vrije advocaatkeuze elke fase die kan leiden tot een gerechtelijke procedure, zelfs een voorafgaande fase”. Heel veel Nederlandse juristen bepleiten daarom dat de vrije advocaatkeuze voor alle situaties geldt: tijdens een procedure én daarvoor. Natuurlijk is het begrijpelijk dat verzekeraars zoals DAS en ARAG dat niet graag willen, dat kost hen immers heel veel meer geld. De premies zouden flink omhoog moeten al veel mensen nu hun eigen advocaat gaan kiezen door deze recente Hof uitspraak.

Conclusie

Als je liever door een zelfgekozen jurist geholpen wil worden, doe dan bij je rechtsbijstandsverzekeraar een beroep op je vrije advocaatkeuze. Jouw verzekeraar zal dat niet meteen toestaan, en nu weet je ook waarom. Of die verzekeraar dan gelijk heeft in zijn standpunt, is zeer de vraag. Nu je weet wat je rechten zijn om een eigen jurist naar keuze in te schakelen en je dit ook kan onderbouwen, zal je verzekering daar gehoor aan moeten geven.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Jurato in het tijdschrift Vallei Business maart 2019

Een leuk artikel in Vallei Business over Jurato. Er wordt met Christiaan Kramer en Tom van Oijen onder andere gesproken over hun ambities en drijfveren, de meerwaarde van onze dienstverlening én er wordt ingegaan op onze juridische bedrijfsscan. Het gehele interview is hier na te lezen.

 

 

 

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Slapend dienstverband? Werkgevers wakker worden!

Er zijn veel bedrijven die een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in stand houden zonder dat ze loon hoeven te betalen. De werknemer valt onder verantwoordelijkheid van het UWV of een verzuimverzekeraar. De reden voor zo’n “slapend dienstverband” is dat de werkgever bij ontslag een transitievergoeding moet betalen bovenop de vaak al hoge re-integratiekosten en het al doorbetaalde loon in de eerste twee ziektejaren.

Slapend dienstverband: slecht werkgeverschap!

Voor het eerste heeft een rechter een werkgever gedwongen om een dienstverband met een zieke werknemer te verbreken. Een baanbrekende uitspraak dus, anders dan alle andere rechterlijke uitspraken tot nu toe. Volgens de rechtbank is de werkgever in deze zaak verplicht om de zieke werknemer te ontslaan en de wettelijke transitievergoeding te betalen. Het in stand houden van een slapend dienstverband wordt als “slecht werkgeverschap” aangemerkt.

Specifieke omstandigheden naast nieuwe wet

De reden waarom slecht werkgeverschap werd aangenomen, is dat er inmiddels een wet is goedgekeurd door de Eerste Kamer met de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om slapende dienstverbanden tegen te gaan, én omdat er bijzonder trieste omstandigheden in deze zaak speelden. De werknemer in kwestie had een hoge functie (directeur) en is terminaal ziek zonder vooruitzicht op werkhervatting en re-integratie. Het is aannemelijk dat hij nog maar kort heeft te leven. De werkgever heeft geen enkel belang bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst behalve het voorkomen van de transitievergoeding. Daarnaast werd een koppeling gemaakt met de directeursfunctie: de directeur werd na 1 jaar ziekte al uitgeschreven als statutair bestuurder. Vanwege de verknochtheid van deze benoeming met de arbeidsovereenkomst was de arbeidsovereenkomst door het ontslag een lege huls geworden, zo oordeelde de rechter.

Wat staat werkgevers te wachten? 

Het is onzeker welke omstandigheden na deze uitspraak specifieke c.q. ernstig genoeg zijn om tot slecht werkgeverschap te worden gekwalificeerd. We horen in de media dat gevreesd wordt dat veel langdurig zieke werknemers hun werkgever zullen gaan aanspreken op slecht werkgeverschap. Gebeurt dat jou ook, neem dan contact op met Jurato voor een inschatting van jouw concrete situatie en een bespreking van de juiste aanpak.

Wet compensatie transitievergoeding: wat kunt u nu al doen? 

De wet regelt de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de benodigde documenten en de geldende termijnen benoemd. Met deze wet worden drempels weggenomen die werkgevers ervaren voor het beëindigen van slapende dienstverbanden. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling worden geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, plus de berekening en betaling van de transitievergoeding, goed bewaren.

Wil je niet meer wakker liggen met vragen over het slapend dienstverband van de medewerkers van jouw bedrijf of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met Wendy.

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

17-01-2019: workshop easy AVG voor ZZP

Op 17 januari 2019 organiseert Wendy Rijcken – van Eck (bedrijfsjurist) samen met Eugène Kuisch (business coach) een praktische workshop speciaal voor ZZP’ers over de AVG. Bent u ZZP’er en wilt u op een praktische en heldere manier de AVG uitgelegd krijgen, dan is deze workshop zeker aan te raden. Kent u een ZZP’er voor wie de workshop interessant is, brengt u hem dan onder zijn of haar aandacht. De workshop is inclusief een lunch en vindt plaats in Nieuwegein.

Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, meld u daarom voor 16 januari a.s. aan via w.rijcken@jurato.nl. Graag tot 17 januari!

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Espresso wordt koffie verkeerd; weet wat je ondertekent!

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 1 februari jl. een uitspraak gedaan in een geschil tussen een koffiebrander en een restaurateur over de uitleg van een onderhoudscontract.

De overeenkomst

Een koffiebrander heeft een espressoapparaat beschikbaar gesteld aan een restaurant in ruil voor onder andere een minimum afname van koffie van 300 kilo per jaar. Neemt de restaurateur minder koffie af, dan moet hij een vergoeding betalen voor de kosten van de in gebruik genomen machine. Beide partijen spreken daarnaast af dat de koffiebrander maximaal tweemaal per jaar onderhoud pleegt aan het apparaat.

Klant betaalt niet

In de vier jaren die volgen, neemt de restaurateur niet de afgesproken hoeveelheid koffie af bij de koffiebrander. Hij koopt maar 281 kilo in plaats van de afgesproken 1.200 kilo. De koffiebrander brengt daarom de afgenomen kilo’s koffie plus een vergoeding in rekening voor de kosten van het apparaat. In totaal bedraagt dit bijna € 14.000,00. Op een gegeven moment betaalt de restaurateur de rekeningen niet meer. Hierop stapt de koffiebrander naar de rechter.

Juridisch conflict

De restaurateur meent dat de koffiebrander niet de afgesproken aantal malen onderhoud pleegde aan het apparaat. Ook zou de koffiebrander geen koffie meer willen leveren aan de restaurateur. Hierdoor was het voor hem simpelweg niet mogelijk om de afgesproken kilo’s af te nemen. De koffiebrander is het daar niet mee eens en stelt dat hij niet verplicht is om tweemaal per jaar onderhoud te plegen. Daarnaast kon de restaurateur wel koffie afnemen, maar moest hij deze direct contant betalen met het oog op de openstaande rekeningen.

Rechterlijke uitspraak

De rechter oordeelt dat het standpunt van de restaurateur berust op een verkeerde lezing van het contract. De koffiebrander was inderdaad niet verplicht tweemaal per jaar preventief onderhoud te verrichten omdat er in het contract stond: maximaal twee keer per jaar. Zeker nu de koffiebrander heeft aangegeven dat het een relatief nieuw apparaat is en regelmatig onderhoud nog niet nodig is.

Het verweer van de restaurateur over de (on)mogelijkheid om koffie te kopen bij de koffiebrander wordt dan ook van tafel geveegd. De rechter wijst de vorderingen van de koffiebrander dan ook toe. De restaurateur wordt veroordeeld in betaling van de openstaande facturen. Dit bedraagt bijna € 14.000,00 plus ruim € 2.000,00 aan proceskosten.

Juridisch adviseur in contractenrecht

Het is van groot belang dat u goed inzicht heeft in de rechten en plichten bij het sluiten van een overeenkomst. Laat u dus voorafgaand aan het ondertekenen goed inlichten door een juridisch adviseur. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Heeft u vragen over een contract? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Heb ik per se een advocaat nodig?

Vrijwel iedereen heeft er weleens mee te maken: het laten beoordelen van een contract, juridisch advies bij een specifiek vraagstuk of omdat u betrokken bent in een (zakelijk) conflict. Heeft u dan per se een advocaat of rechtsbijstandverzekeraar nodig? Nee, u kunt in veel gevallen ook een (bedrijfs)jurist inschakelen. Dit is vaak veel toegankelijker, goedkoper en dus aantrekkelijker.

Verschillen tussen een advocaat en een jurist

Elke advocaat is jurist maar niet elke jurist is ook advocaat. Beiden hebben een juridische universitaire studie voltooid en zijn daarmee ‘Meester in de rechten’. Een advocaat heeft echter een speciale advocatenopleiding gevolgd. Veel advocaten richten zich (hoofdzakelijk) op het voeren van gerechtelijke procedures (procederen), zoals bij strafzaken en schadeclaims. Een (bedrijfs)jurist adviseert voornamelijk en stelt juridische documenten op, denk aan arbeidscontracten, koopovereenkomsten en algemene voorwaarden.

Gaat het om juridisch advies, dan bent u helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen. In de praktijk zal een jurist eerder geneigd zijn om problemen te voorkomen en voor een praktische oplossing te kiezen. Het feit dat een jurist geen advocaat is, betekent niet dat een jurist niet even deskundig is als een advocaat. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn waarbij er verder wordt gekeken dan alleen naar het juridische vraagstuk. Wat betekent het bijvoorbeeld op financieel of fiscaal gebied voor u?

Tariefstelling

In het algemeen zijn de tarieven van advocaten hoger dan die van juristen. En voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u maandelijks een vast bedrag, terwijl u maar misschien een enkele keer behoefte heeft aan juridisch advies. Een uurtarief tussen de 200 á 350 Euro is heel gangbaar binnen de advocatuur. Daar komt dan nog de omzetbelasting bij en vaak ook 6% aan kantoorkosten. Deze tariefstelling is voor veel ondernemers en particulieren dan ook een drempel.

Op het moment dat u een juridisch vraagstuk of probleem heeft, wilt u een snelle, goede en voordelige oplossing. Een (bedrijfs)jurist kan u daar prima bij helpen en is een uitstekend alternatief voor het inschakelen van een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar.

Jurato

Jurato B.V. is een moderne organisatie van juristen en adviseurs met vestigingen in Maas en Waal, Tiel, Veenendaal en Nieuwegein. Wij verstrekken ondernemers en particulieren op een laagdrempelige wijze juridisch advies en rechtsbijstand. Wij richten ons op het voorkomen van juridische conflicten. Dit realiseren we door u proactief van advies te voorzien en juridische documenten voor u op te stellen. Mocht het noodzakelijk zijn om te procederen, ook dan staan wij u bij.

Wij werken nauw samen met belastingadviseurs, accountants en notarissen. Op deze wijze kunnen wij snel schakelen en heeft u een vast aanspreekpunt voor uw (juridische) vragen. Onze kernwaarden zijn: professionaliteit, een scherpe tariefstelling, duidelijke taal en praktische oplossingen.

Heeft u behoefte aan juridisch advies? Of wenst u eens vrijblijvend van gedachten te wisselen? Neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.