Menu

Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?

Een nog steeds veelgestelde vraag van ondernemers gaat over de mogelijkheid tot aanpassing of tussentijdse opzegging van contracten in verband met de bedrijfseconomische (corona)situatie nu. Wij delen graag nog een keer met je hoe dit juridisch zit. Continue reading “Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?

In tijden van corona hebben veel ondernemingen het financieel zwaar. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er ondernemingen zijn die het niet gaan redden, ondanks de overheidsmaatregelen. Bij veel ondernemers heerst de vraag of het in tijden van corona gewenst is om een eenmanszaak om te zetten in een besloten vennootschap (B.V.), vanwege de beperking van aansprakelijkheid. In deze blog geven wij daar antwoord op. Continue reading “Je eenmanszaak omzetten in een B.V. in tijden van Corona?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Kleine lettertjes moet je wel kunnen lezen

Algemene voorwaarden automatisch van toepassing bij overname?

Dat de algemene voorwaarden niet ‘zomaar’ van toepassing zijn op een overeenkomst, dat is redelijk bekend. De basisregel is dat algemene voorwaarden bij of tijdens het sluiten van de overeenkomst ‘ter hand’ moeten worden gesteld. Maar wat als de ene partij wordt overgenomen door een derde? Gelden dan ‘automatisch’ de algemene voorwaarde van de nieuwe eigenaar?

Uitspraak rechtbank

De rechtbank Noord-Holland boog zich onlangs over zo’n zaak. Partijen A en B deden al 30 jaar regelmatig zaken. Halverwege deze periode kreeg partij A een nieuwe eigenaar. Partijen zetten na de overname hun handelsrelatie onverminderd voort.

Intussen lopen de onbetaalde facturen van A op.  Uiteindelijk heeft A een procedure bij de rechtbank opgestart tegen B.

A stelt dat de rechtbank Noord-Holland bevoegd is om van de kwestie kennis te nemen, dat staat immers in zijn algemene voorwaarden. B betwist dit. Hij stelt dat niet deze rechter bevoegd is, maar de rechter in het arrondissement van zijn woonplaats.

A stelt dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn op de zakenrelatie met B. Immers, A heeft na de overname alle zakenrelaties, en dus ook B, een brief gestuurd met een exemplaar van A’s algemene voorwaarden. Er is hierop niet door B gereageerd, zodat A stelt dat B akkoord is gegaan. Ook op alle offertes, facturen en brieven staat vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. En, als dat allemaal niet genoeg is, heeft B jaarafspraken ondertekend waarop staat vermeld: “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan.”

Is dit voldoende en zijn de algemene voorwaarden hierdoor van toepassing op de overeenkomsten tussen A en B?

Opletten geblazen

De rechter oordeelde van niet. Nu B ontkent dat hij de brief met een exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen, en A kan de ontvangst niet bewijzen, zijn de algemene voorwaarden niet overeengekomen. Ook het enkel vermelden op offertes en facturen dát de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is onvoldoende. Zelfs de opmerking “Als bijlage treft u onze verkoopvoorwaarden (in tweevoud) aan” mag niet baten. Het is slechts een verwijzing naar een bijlage. In de jaarafspraken zelf staat vervolgens niet vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Kortom, de algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing op een overeenkomst. Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden of de wijze waarop ze van toepassing zijn op overeenkomsten? Neem gerust contact met ons op.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Even voorstellen: Tesse Arentz

Vandaag is Tesse Arentz aan haar afstudeeropdracht bij Jurato gestart. Zij studeert aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In haar afstudeeropdracht gaat zij zich richten op de aansprakelijkheid binnen het Hippisch Recht.  Meer specifiek zal zij de aansprakelijkheidskwesties bij de koop-verkoop dan wel huur-verhuur van paarden onderzoeken. Zij zal zich bijvoorbeeld bezig houden met vragen als: wanneer is de verkoper aansprakelijk voor schade aan het paard, of wanneer is sprake van verborgen gebreken?

Het zal vast niet verbazen dat Tesse zich in haar vrije tijd bezighoudt met paarden. Zij rijdt dressuur op het Lichte Tour (nationaal/internationaal) en is hierdoor, mede door haar Belofte-status bij de NOC*NSF, HAN-topsporter.

Tesse van harte welkom bij Jurato en veel succes met je afstudeeropdracht!

Wilt u meer weten over hippisch recht? Neem dan contact met ons op.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

De contractuele boete is niet altijd opeisbaar, let op!

Contractuele boete
De beweging op de huizenmarkt is ook zichtbaar binnen de muren van de rechtbank. Jurato heeft laatst een tweetal kopers van een woning bijgestaan die door de verkopers van een woning werden aangesproken tot betaling van de contractuele boete. Deze boete bedroeg ruim € 20.000,00. De reden? De verkopers vonden dat de kopers zich onvoldoende hadden ingespannen om de financiering te krijgen.

Financieringsvoorbehoud

In de meeste koopovereenkomsten voor woningen worden vaak een (of meer) ontbindende voorwaarden opgenomen, zoals een financieringsvoorbehoud. Een succesvol beroep op de ontbindende voorwaarde zorgt ervoor dat de koop in beginsel niet doorgaat. Om ervoor te zorgen dat partijen niet lichtvoetig onder de overeenkomst uit kan komen, zijn er een aantal eisen. Bij het financieringsvoorbehoud geldt dat de koper zich tijdig hierop moet beroepen. Daarnaast mag van de kopers verwacht worden dat ze zich voldoende inspannen om een financiering te krijgen. Daaruit vloeit voort dat de afwijzingen ‘voldoende gedocumenteerd’ moeten zijn.

Uitstel van de termijn

De kopers hadden tijdig de verkopers bericht dat zij de financiering niet rond kregen. Zij hadden twee financieringsaanvragen gedaan bij twee verschillende banken. Zij verzochten de verkopers nadrukkelijk om uitstel van de termijn om alsnog een financiering te krijgen. De financiële positie van de kopers zou op korte termijn veranderen, zodat zij hoopten alsnog een financiering te kunnen krijgen.

De verkopers wilden de termijn voor financiering niet verlengen.

Toch hebben de kopers nog een keer twee financieringsaanvragen gedaan. Dat bleek echter tevergeefs. De verkopers eisten vervolgens de contractuele boete van de kopers. Zij gaven aan dat de kopers hun inspanningsverplichting niet zouden zijn nagekomen. En ook de afwijzingen van de bank waren volgens de verkopers onvoldoende gemotiveerd.

Uitspraak

Onder (zeer) bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat een beroep op een contractuele afspraak, zoals de boete, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Dat verweer hebben wij namens de kopers gevoerd en dit slaagde. De kopers hadden – ondanks de weigering – nogmaals bij twee banken om een financiering gevraagd. De rechter oordeelde dat de weigering van de verkopers om de termijn van het financieringsvoorbehoud te verlengen ervoor zorgde dat de kopers hun inspanningsverplichting in twee fasen moesten uitvoeren.

Door de weigering van de verkopers werden de kopers op dit punt als het ware ‘klem’ gezet. De rechter achtte het in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat de verkopers vervolgens een beroep deden op de contractuele boete. De kopers werden in het gelijk gesteld en de verkopers veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Boetebepaling beoordelen of opstellen

De moraal van dit verhaal? Als verkoper moet je ook flexibel zijn tegenover de koper. Niet onder alle omstandigheden mag je een beroep doen op betaling van de contractuele boete. Daarnaast is het zaak om een financieringsvoorbehoud zorgvuldig te formuleren in de overeenkomst. Heeft u vragen over het inroepen van een boeteclausule of wenst u een dergelijke bepaling op te stellen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Vloer schuren, vrijwilligerswerk of aanneming?

Dat het verstandig is om afspraken op papier te zetten is, blijkt maar weer eens uit deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 6 juni 2017[1]. In deze zaak spreekt een vrouw – met succes – haar buurman aan tot betaling van schadevergoeding voor schade aan een houten vloer. Want, is hier sprake van vrijwilligerswerk of overeenkomst van aanneming?

Aanneming schuren houten vloer

Een vrouw is eigenaresse van een bedrijf in bouwbemiddeling. Zij heeft een handige buurman die haar helpt met klusjes.

De vrouw krijgt opdracht van een derde om een houten vloer te schuren en lakken. De vrouw en de derde komen schriftelijk overeen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor € 1.500,00. De werkzaamheden nemen twee tot drie dagen in beslag en worden uitgevoerd door de buurman. De afspraken tussen de vrouw en de buurman komen niet op papier.

Zee met golfjes

De buurman blijkt onervaren is in het schuren van houten vloeren. De derde beschrijft haar vloer, na afloop van de werkzaamheden, dan ook als ‘een zee met golfjes’ en wil haar schade, een bedrag van € 5.754,00, vergoedt zien door de vrouw. Zij is immers de aannemer. De vrouw belast deze schadevergoeding vervolgens door aan de buurman, van wie zij zegt dat dit de onderaannemer is, die vervolgens weigert om te betalen.

Rechtszaak

De vrouw stapt naar de rechter om de buurman tot betaling te dwingen. De buurman zegt dat hij volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat om betaalde werkzaamheden te verrichten. Ook zegt hij dat hij alleen zou zorgen voor het vervoer, niet voor de werkzaamheden. Hij zegt dat hij alleen benzinegeld van de vrouw zou krijgen en dat zij de schade heeft veroorzaakt. De kantonrechter volgt het verhaal van de buurman en wijst de vordering van de vrouw af.

De vrouw gaat in hoger beroep. Zij doet dat met succes want het gerechtshof oordeelt anders. Het gerechtshof stelt vast dat de buurman meerdere dagen in de woning van de derde aanwezig was. Dat rijmt niet met zijn verklaring dat hij enkel het vervoer zou regelen. Daarnaast acht het gerechtshof, onder andere, bewezen dat de buurman € 500,00 van de vrouw zou krijgen voor de werkzaamheden. Ook stelt het gerechtshof vast dat de buurman de enige is geweest die de grote schuurmachine heeft bediend, waardoor de schade is ontstaan. De vrouw wordt in het gelijk gesteld en de buurman wordt veroordeeld om de het bedrag te betalen.

Overeenkomsten

Heeft u vragen over overeenkomsten of wilt u dat wij een overeenkomst checken of opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jurato.

[1] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2124

 

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Ongediertebestrijding zonder succes. Wanprestatie?

De rechtbank Amsterdam heeft op 18 augustus jl. een uitspraak gedaan in een geschil tussen een restaurant en een ongediertebestrijder. De kwestie ging over de vraag of het restaurant de facturen van de ongediertebestrijder moet betalen aangezien er volgens het restaurant sprake is van wanprestatie.

Overeenkomst van opdracht

Het restaurant heeft aan de ongediertebestrijder opdracht gegeven om werkzaamheden te verrichten voor het bestrijden van kakkerlakken. Hierdoor is tussen partijen een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen. Door de overeenkomst heeft de ongediertebestrijder de verplichting op zich genomen om diensten te verrichten. Op het restaurant rustte de verplichting om voor deze diensten te betalen.

Openstaande facturen

De ongediertebestrijder heeft – na diverse werkzaamheden te hebben verricht – verschillende facturen naar het restaurant toegezonden. Het restaurant heeft deze facturen echter niet voldaan.

Het restaurant verklaart dat zij niet verplicht is om de facturen te voldoen omdat er sprake is van wanprestatie. De kakkerlakken waren na de verrichte werkzaamheden niet verdwenen waardoor het restaurant een ander bedrijf moest inschakelen om de kakkerlakken alsnog te verwijderen. De ongediertebestrijder stelt echter dat er geen sprake is van wanprestatie omdat het restaurant – tegen het advies van de ongediertebestrijder in – voor een vloeibaar bestrijdingsmiddel heeft gekozen.

Wanprestatie?

Omdat het restaurant de facturen van de ongediertebestrijder niet had voldaan, is de ongediertebestrijder naar de rechter gestapt om nakoming van de betalingsverplichting van het restaurant te vorderen.

De ongediertebestrijder heeft volgens de rechter gemotiveerd aangegeven dat er geen sprake is van wanprestatie. Dat de kakkerlakken na inschakeling van een ander ongediertebestrijdingsbedrijf zijn verdwenen doet hier niets aan af. De rechter stelt dat de ongediertebestrijder zich voldoende heeft ingespannen waardoor het restaurant wordt veroordeeld tot betaling van de facturen en de proceskosten.

Juridisch advies

Deze uitspraak laat zien dat er op de ongediertebestrijder geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting rustte. Mocht u onbetaalde facturen hebben omdat uw werkzaamheden niet tot het gewenste resultaat van uw klant hebben geleid, laat u dan adviseren door een bedrijfsjurist. Wij kunnen u bijstaan met het incasseren van uw openstaande vordering. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.