Menu

Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?

Een nog steeds veelgestelde vraag van ondernemers gaat over de mogelijkheid tot aanpassing of tussentijdse opzegging van contracten in verband met de bedrijfseconomische (corona)situatie nu. Wij delen graag nog een keer met je hoe dit juridisch zit. Continue reading “Contract aanpassen of opzeggen vanwege coronamaatregelen?”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (13): corona-ontslag: speciale ontslagregels?

Veel reorganisaties verwacht

Meerdere nieuwsberichten hebben het al aangekondigd: steeds meer bedrijven hebben te kampen met omzetdaling en daardoor werkvermindering. De financiële gevolgen zijn zuur en noodzaken ondernemers tot reorganisatie en bezuiniging.

Gelden er bijzondere regels?

Onze bedrijfsjuristen bewegen mee met wat er bij onze klanten speelt. In deze periode is dat een toename van onze arbeidsrechtpraktijk. Onze bedrijfsjuristen adviseren, maar procederen ook bij de rechtbank of het UWV.  Veel klanten vragen ons of er in deze overmachtsituatie van de Coronacrisis uitzonderingen zijn op het gewone ontslagrecht. Helaas is dat niet het geval. Er zijn geen speciale “corona-ontslagregels”. Werknemers hebben ‘gewoon’ recht op de wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding), ook als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert.

Ondernemers hebben begrijpelijkerwijs soms nog de oude regeling in gedachten, dat een lagere ontslagvergoeding geldt voor kleine bedrijven. Die regel is echter vervallen.

Geen ontslagboete meer

Als de huidige NOW regeling voor loonkostensubsidie afloopt op 31 mei a.s., worden er meer ontslagen verwacht. De reden daarvoor is dat werkgever onder de NOW regeling loonsubsidie kunnen krijgen én gedurende die subsidieperiode ook werknemers mogen ontslaan middels aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV. De boete die daarop stond in de afgelopen drie maanden, vervalt nu, dus ontslag wordt fors goedkoper. De regering heeft door de verwachte lange duur van deze crisis meer ruimte aan bedrijven geboden om in te spelen op de noodzakelijke liquiditeitsproblemen.

Hulp nodig van een jurist?

Jurato staat je graag met raad & daad bij in deze lastige tijd, of je nu werkgever of werknemer bent. Wees welkom als je vragen hebt of hulp wilt bij reorganisaties en ontslag.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (5): eigen aangifte faillissement?

In diverse sectoren is de vrees dat het coronavirus zal leiden tot faillissementen. Denk hierbij vooral aan de bedrijven uit de sectoren die verplicht worden hun deuren te sluiten. De omzet die verloren gaat is niet meer in te halen. De vraag is of de maatregelen van de overheid, zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, voldoende steun bieden om dergelijke bedrijven overeind te houden. In dit artikel gaan we kort in op een aantal belangrijke aspecten van de eigen faillissementsaanvraag van een besloten vennootschap (BV).

Bestuurder

Als een BV in financieel zwaar weer komt te verkeren als gevolg van het coronavirus, dan kan van een bestuurder worden verwacht dat hij zelf het faillissement van de vennootschap aanvraagt. Dit blijft echter altijd een lastig dilemma, want een bestuurder mag niet té vroeg maar ook niet té laat het eigen faillissement aanvragen. De hoofdregel luidt kort gezegd: als aannemelijk is dat BV (uiteindelijk) haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen, dan moet de bestuurder het faillissement aanvragen. Hij mag de BV niet onnodig overeind houden als deze niet meer levensvatbaar is. Dus ook niet als de oorzaak hiervan is gelegen in de gevolgen van het coronavirus.

Toestemming aandeelhouders

De bestuurder moet zich realiseren dat voor de aanvraag van het faillissement een besluit van de aandeelhouder(s) is vereist. Zonder een geldig aandeelhoudersbesluit, is de weg van de eigen aangifte geblokkeerd. Eventueel kan de bestuurder dan via een omweg alsnog actie ondernemen door middel van het aanvragen van surseance (uitstel) van betaling bij de rechtbank. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Melding betalingsonmacht

Een belangrijke handeling die de bestuurder moet verrichten voordat hij het faillissement aanvraagt, is het melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Dit moet hij binnen twee weken uitvoeren, nadat de belasting- of premieschuld behoort te zijn voldaan.

Aansprakelijkheid bestuurder

Bij een faillissement zal altijd worden gekeken naar de rol die de bestuurder heeft gehad bij de BV. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van de maatregelen die hij heeft genomen (of juist niet heeft genomen) vanwege het coronavirus. De bestuurder loopt daarbij het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het boedeltekort. Redenen van een aansprakelijkstelling kunnen zijn:

  • het voeren van wanbeleid
  • het niet voeren van een deugdelijke administratie
  • het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen
  • het aangaan van overeenkomsten terwijl hij weet dat deze niet door de BV kunnen worden nagekomen
  • het leeghalen van de BV en het overdragen van activa voor het faillissement
  • het niet tijdig melden van betalingsonmacht

Advies of sparren?

Is de levensvatbaarheid van jouw bedrijf in het geding? Heb je hierover advies nodig of wil je sparren over het doen van eigen aangifte? Neem gerust contact met ons op. Eerstelijns vragen over dit onderwerp beantwoorden wij vrijblijvend. Op onze pagina over insolventierecht (lees: faillissementsrecht) staat beschreven wat wij kunnen beteken.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (4): uitstel van betaling

Het coronavirus treft veel ondernemers en velen hebben de vrees dat dit zal leiden tot een faillissement. Voordat er een faillissement wordt aangevraagd, zijn er verschillende mogelijkheden waarmee een eventueel faillissement kan worden voorkomen. In deze blog gaan we in op deze verschillende mogelijkheden.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

Het is mogelijk om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen voor uitstel van betaling. De mogelijkheid van 4 maanden uitstel is er al een ruime tijd, maar door de coronacrisis is er een bijzondere uitstel van betaling opgesteld. Ondernemers die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen en dit kunnen aantonen, kunnen een verzoek indienen voor bijzonder uitstel van betaling.

Uitstel is mogelijk voor inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Bij het verzoek om bijzonder uitstel van betaling moet er, in afwijking van de gebruikelijke mogelijkheid,  een verklaring van een deskundige ingediend worden. In deze verklaring wordt onder andere opgenomen dat er acute betalingsproblemen zijn ontstaan door het coronavirus.

Uitstel van betaling bij crediteuren

Naast uitstel van betaling bij de Belastingdienst, is het voor een ondernemer mogelijk om een uitstel van betaling bij zijn eigen crediteuren aan te vragen.

Hierbij kan de ondernemer zijn crediteuren een brief toesturen met daarin het verzoek tot uitstel van betaling. Van belang is dat hierbij een goede onderbouwing wordt gegeven waarom er om een uitstel van betaling wordt verzocht en binnen welke termijn de ondernemer verwacht weer te gaan betalen.

Betalingsregeling

Naast het aanvragen van uitstel van betaling bij schuldeisers kan een voorstel met betalingsregeling aan deze crediteuren worden gedaan. Bij een betalingsregeling leg je afspraken vast over de schuld, de termijn van terugbetaling en over wat er gebeurt als er niet wordt betaald.

Het is belangrijk dat de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan en dat deze de juiste inhoud heeft, zodat er later geen discussie kan ontstaan over de overeengekomen afspraken. Wij helpen je hier graag bij.

Surseance van betaling

Tot slot is er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen met als doel om een faillissement te voorkomen. Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf of zzp’er dat tijdelijk in financiële problemen verkeert, waarbij op korte termijn deze problemen op te lossen zijn.

Wat is het verschil tussen uitstel van betaling en surseance van betaling? Het verschil is dat bij de eerste optie het verzoek bij de crediteuren zelf wordt neergelegd, en de tweede optie via de rechtbank loopt. Crediteuren hoeven natuurlijk niet akkoord te gaan met een verzoek tot uitstel van betaling. In dat geval kan de ondernemer alsnog uitstel van betaling bewerkstelligen via de rechtbank.

Een surseance van betaling wordt aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Wanneer het verzoekschrift aan alle vereisten voldoet, wordt er een voorlopige surseance van betaling verleend. De rechtbank benoemd een bewindvoerder en een rechter-commissaris.

Gevolgen surseance van betaling

Enkele gevolgen van surseance van betaling zijn:

  • het opschorten van betalingen van schulden en verhaalsacties van schuldeisers;
  • zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder mag er niet meer gehandeld worden;
  • publicatie van de verleende surseance van betaling in het Centraal Insolventieregister.

Kunnen de financiële problemen niet (tijdig) opgelost worden? Dan is het mogelijk dat er alsnog een faillissement aangevraagd dient te worden. Lees daarover meer in ons volgende blog.

Hulp of advies nodig?

Wil je advies over dit onderwerp of wil je hulp bij het opstellen van een betalingsregeling? Bel of mail gerust. We adviseren je graag over de mogelijkheden bij eventuele betalingsproblemen. Voor eerstelijnsvragen kan je gratis bij onze bedrijfsjuristen terecht.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Lage WW-premie: schriftelijk contract verplicht?

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) stimuleert werkgevers om vaste arbeidscontracten te sluiten. Die stimulans wordt o.a. geboden via de WW-premie. Vanaf 2020 geldt een lage en een hoge premie. Ook nieuw is de eis dat werkgevers bewijs moeten leveren van het soort arbeidscontract (vast/flex). Hoe lever je dat bewijs? Is een arbeidscontract echt nodig om als werkgever voor de lage WW-premie in aanmerking te komen of voldoet een bevestigingsbrief of e-mail aan de werknemer ook? Die vraag krijgt Jurato regelmatig van klanten. Het is een goede en belangrijke vraag voor werkgevers. Wij geven je hier het antwoord.

Schriftelijk contract of brief aan werknemer?

Als werkgever en werkgever in hun arbeidsrechtelijke relatie afspraken maken, gelden er geen vormvereisten. In het arbeidsrecht is een schriftelijke bevestigingsbrief dus voldoende om de inhoud ervan geldig te laten zijn. Het vraagstuk van de hoge of de lage WW-premie is echter geen arbeidsrechtelijke vraag. We hebben hier te maken met sociaal zekerheidsrecht, en daar gelden in bepaald gevallen andere regels. Het socialezekerheidsrecht stelt de eist dat er echt een schriftelijk contract moet zijn ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer. Een bevestigingsbrief van de werkgever voldoet dus niet. Ontbreekt een door beide partijen ondertekend contract, dan loopt de werkgever het risico dat hij alsnog, met terugwerkende kracht, de hoge WW-premie moet betalen.

Over dit vereiste van het schriftelijke contract zijn vragen gesteld aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): wordt deze soep wel zo heet gegeten als hij wordt opgediend? Het antwoord van het Ministerie was duidelijk. Ja, er moet echt een schriftelijk contract zijn dat door beide partijen is ondertekend. Zonder schriftelijk (ondertekend) contract is de hoge WW-premie van toepassing.

Heb jij je (loon)administratie op orde?

Logistiek zal het voor veel bedrijven lastig zijn geweest om per 1 januari 2020 voor alle lopende contracten alsnog aan de eis van het schriftelijke contract te voldoen. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 9 december 2019 meegedeeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd krijgen om hun administratie op orde te brengen.

Meer informatie nodig?

Ben je werkgever, dan heb je nog even de tijd om je personeelsadministratie op orde te krijgen. Heb je hier hulp bij nodig of wil je eerst nog even meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op. Onze arbeidsrecht juristen helpen je graag verder, ook voor je andere juridische vragen.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Flink meer privacyklachten voor de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 februari jl. konden we in de kranten lezen dat in 2019 flink meer geklaagd is over schending van privacy door bedrijven, bijna 80% meer dan in 2018.

Waar wordt over geklaagd?

Eén van de nieuwsberichten is dit artikel in het Algemeen Dagblad. De meeste klachten gaan over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering van persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”) . Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame en over organisaties die persoonsgegevens ongevraagd doorgeven aan derden.

Privacyklachten: dat wil jij toch niet?

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens is eenvoudig. Hoewel er nog steeds onvoldoende personeel is om alle klachten in behandeling te nemen, speelt je imago als bedrijf een grote rol als het om AVG-naleving gaat. Steeds meer klanten en relaties kennen de vereisten die aan bedrijven worden gesteld, dus als blijkt dat jij niet aan die eisen voldoet, kom je minder professioneel over. Dat wil je niet, toch? Een mogelijke boete van de Autoriteit zou niet de reden moeten zijn voor het volgen van de regels, er staat meer op het spel. Wij adviseren onze klanten daarom om de basis goed op orde te hebben, ook als je niet “het beste jongetje van de klas hoeft te zijn” .

Wat moet je doen?

Als jij wilt voorkomen dat privacy-missers gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan is het verstandig om (alsnog) te regelen wat er van je wordt verwacht. Wij kunnen dat eenvoudig en voor een vriendelijke prijs voor je regelen via ons AVG modellenpakket. Hiermee krijg je op een makkelijke manier de AVG-huishouding van je onderneming op orde. Meer informatie over onze AVG-pakketten vind je hier.  Uiteraard kun je altijd contact met Jurato opnemen als je meer informatie wilt of als je vragen over de AVG hebt. Wendy Rijcken is onze AVG specialiste.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Checklist Wet arbeidsrecht in balans

Per 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ben jij al op de hoogte van – en voorbereid op – de wijzigen van deze nieuwe arbeidswetgeving? Continue reading “Checklist Wet arbeidsrecht in balans”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Huurovername, lastiger dan gedacht?

Huurovername, lastiger dan gedacht?

Door een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag blijkt maar weer eens dat een huurovername (ook wel indeplaatsstelling) niet zomaar mag worden tegengehouden door een verhuurder en er zelfs sprake kan zijn van een huurovername ondanks dat daar geen overeenstemming over is bereikt. Hoe voorkom je dit soort discussies en regel je een huurovername goed? Continue reading “Huurovername, lastiger dan gedacht?”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Verkoop van een onderneming, hoe regel je dat juridisch?

Bij de verkoop van een onderneming dient deze op juridisch juiste wijze te worden geleverd aan een koper. Hoe kan dat (juridisch) worden geregeld en waar dient rekening mee te worden gehouden? Een dergelijke overdracht moet uiteraard vastgelegd worden in een koopovereenkomst en bij een aandelenoverdracht is een gang naar de notaris vereist. Kort gezegd zijn er twee mogelijkheden om tot een overname te komen. Ik bespreek hieronder de twee opties en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn.

Eerste optie: verkoop van aandelen

Als het om de verkoop van een B.V. of N.V. gaat dan kunnen de aandelen van de vennootschap (of een gedeelte daarvan) worden verkocht aan de koper. Bij de verkoop van de onderneming met een overdracht van aandelen verkrijgt de koper (alle) aandelen van de onderneming en daarmee dus ook alles wat in deze onderneming aanwezig is. Dit houdt in dat alle bestaande overeenkomsten met leveranciers, afnemers, arbeidsovereenkomsten met medewerkers,  alle bezittingen, (belasting)schulden, rechten en plichten automatisch overgaan naar de koper. Bij de verkoop van aandelen betekent het dus dat er in beginsel niet zoveel verandert voor de onderneming, er is alleen een nieuwe eigenaar. Al het bestaande blijft van kracht.

De tweede optie: de activa-passiva transactie

Er kan ook gekozen worden dat alleen afgesproken bedrijfsonderdelen worden verkocht. Dit noemen we de activa-passiva transactie. In de koopovereenkomst wordt nauwkeurig opgenomen welke onderdelen gekocht/verkocht worden, en ook welke onderdelen expliciet niet. Verkoper en koper weten daardoor waar zij aan toe zijn. Precies te werk gaan is dus essentieel in zo’n traject. Als er nauwkeurig te werk gegaan wordt, zullen daarmee risico’s of onaangename verrassingen voorkomen worden. Je zou wellicht denken dat, indien gekozen wordt voor de activa-passiva transactie, ook het personeel uitgesloten kan worden. Dat is echter niet het geval, zij gaan te allen tijde mee. Zelfs als het niet opgenomen wordt in de overeenkomst.

Welke vorm past het beste?

Bij de eerste besproken optie ‘verkoop van aandelen’ (de verkoop van de gehele onderneming) komt het dus heel erg precies dat door koper goed onderzoek wordt gedaan naar de betreffende te kopen onderneming. Welke bezittingen/ schulden zijn er, welke overeenkomsten zijn er en welke rechten en plichten zijn er voor de onderneming? Dit wordt een due diligence onderzoek genoemd. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunnen garanties ten aanzien van de onderneming worden overeengekomen.

Ook is het zeer belangrijk dat de juiste overeenkomsten in de verschillende fasen van een verkoopproces worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsovereenkomst (voorafgaand aan de onderhandelingsfase), een intentieovereenkomst en uiteindelijk een koopovereenkomst.

Ook in het geval van de tweede optie ‘verkoop van activa’ is het zaak om goed onderzoek te verrichten naar wat er precies wordt gekocht. Vanzelfsprekend dient nauwkeurig te worden vastgelegd wat er wordt gekocht en onder welke voorwaarden. Zijn er bijvoorbeeld garanties van toepassing, wanneer wordt er geleverd en op welke wijze vindt betaling plaats?

Voor beide opties is wat te zeggen. Geheel afhankelijk van de wensen en mogelijkheden dient een keuze te worden gemaakt in de overnamevorm. Een overnametraject gaat niet over een nacht ijs. Neem gerust contact op met een van onze bedrijfsjuristen als je vragen hebt met betrekking tot een (ver)kooptraject.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

26-02-2019 Masterclass ‘Arbeidsrecht in de praktijk’

Graag brengen wij u het evenement van dinsdag 26 februari a.s. onder uw aandacht. Hieronder leest u er meer over.

Inhoud Masterclass

Op dinsdag 26 februari a.s. organiseren Floor Arts en Bente Jacobs een masterclass: Arbeidsrecht in de praktijk. Het wordt een praktische en interactieve bijeenkomst. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt er een arbeidsrechtelijke casus besproken. U wordt meegenomen in de casus en geven u daarbij (praktische) tips. Er is veel aandacht voor de do’s en dont’s met betrekking tot arbeidsrecht en personeelszaken. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om te praten met de sprekers.

Programma

09.00 – 09.30 inloop (koffie en thee)
09.30 – 10.30 Floor Arts
10.30 – 10.45 pauze (koffie en thee met wat lekkers uit de streek)
10.45 – 11.30 Bente Jacobs
11.30 – 12.00 Vragen & nabespreking

Waar?

Gasterij de Arend in Winssen (nabij Ewijk): Notaris Stephanus Roesstraat 28.

Voor wie?

Voor mensen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met arbeidsrecht. Denk aan ondernemers, personeelsfunctionarissen, medewerkers personeelszaken. Aan de hand van praktische voorbeelden word je in een paar uur tijd bijgepraat over het arbeidsrecht.

Kosten?

De kosten voor de masterclass bedragen € 45,00 excl. B.T.W. per persoon.

Aanmelden

Meld je aan door een email te sturen aan: l.vandijk@jurato.nl.
Er zijn nog enkele plekken, wees er dus snel bij. Graag tot dan!

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.