Menu

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 wordt het voor kleine werkgevers mogelijk om compensatie aan te vragen voor transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Ook wordt het mogelijk om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen wanneer het bedrijf stopt door ziekte van de werkgever. Deze compensatieregeling is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. In deze blog leggen wij uit wanneer je voor deze compensatieregeling in aanmerking komt.

Continue reading “Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging”

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Hoe verlaag je de transitievergoeding bij ontslag?

In deze periode zien we bij Jurato het aantal ontslagzaken fors toenemen als gevolg van de coronacrisis. Steeds meer bedrijven moeten reorganiseren. Wat veel werkgever niet weten, is dat je een aantal kosten in mindering mag brengen op de wettelijke ontslagvergoeding: transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

Transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid. Het zijn kosten met het oog op de overstap naar een andere werkgever. Denk aan kosten voor scholing, outplacement en het hanteren van een langere opzegtermijn om de werknemer vanuit zijn bestaande dienstverband naar een andere baan te laten zoeken.

Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die een bredere inzetbaarheid van de werknemer bevorderen tijdens de arbeidsovereenkomst. Deze kosten waren al gemaakt voordat sprake was van een ontslagdreiging, met een maximum van  vijf jaar voorafgaand aan de ontslagdatum. Werkgever en werknemer mogen overigens schriftelijk van deze periode afwijken. Een voorbeeld is een opleiding die geen betrekking heeft op de functie van de werknemer, maar die juist kan bijdragen aan een betere arbeidsmarktpositie in het algemeen. Het mag hier niet gaan om scholingskosten die in directe relatie staan tot de functie van de werknemer.

Zijn er voorwaarden aan de verlaging van de transitievergoeding?

Helaas wel. Wij zetten op een rij welke stappen je moet volgen om de transitievergoeding te verlagen met transitie- of inzetbaarheidskosten:

 1. De kosten moeten vooraf gemaakt zijn en schriftelijk aan de werknemer zijn meegedeeld (voordat de kosten werden) gemaakt.
 2. De werknemer moet instemmen met het in mindering brengen van deze kosten op zijn transitievergoeding. Dat hoeft echter niet als een cao verplicht om die kosten te maken.
 3. De kosten moeten specifiek gemaakt zijn ten behoeve van die bepaalde werknemer. Bij opvolgend werkgeverschap mag het dus niet, want dan zijn de inzetbaarheidskosten door de vorige werkgever gemaakt.
 4. Het mag niet gaan om loonkosten.
 5. De kosten moeten redelijk zijn.
 6. Het moet gaan om kosten die gemaakt zijn of worden tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.

Beroepsopleidingen

Voor een aantal beroepsopleidingen geldt nog een bijzondere regeling. Het gaat dan om een BBL-opleiding en de duale opleiding. Hiervoor gelden extra voorwaarden:

 1. De opleidingskosten mogen alleen in mindering worden gebracht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding (binnen zes maanden) niet wordt voortgezet.
 2. De opleidingskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op het deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode waarin de opleiding werd gevolgd.
 3. Bij deze kosten is het niet nodig dat de kosten schriftelijk zijn meegedeeld en toestemming van de werknemer is ook niet nodig.

Advies nodig?

Heb je hulp nodig bij het in mindering brengen van de transitiekosten en inzetbaarheidskosten, of heb je verder vragen over een ontslagprocedure? Neem dan gerust contact met mij op, ik help je graag verder.

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Eerste geslaagde ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond (cumulatiegrond)

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden en is er een nieuwe ontslaggrond, namelijk de i-grond (cumulatiegrond). Onlangs heeft de rechter voor het eerst een verzoek op basis van de i-grond toegewezen. Hieronder leggen wij uit wat de i-grond inhoudt en wanneer er een geslaagd beroep op kan worden gedaan. Continue reading “Eerste geslaagde ontbinding arbeidsovereenkomst op i-grond (cumulatiegrond)”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (17): vakantie in tijden van corona

De vakantieperiode breekt aan. In tijden van corona kiezen veel Nederlanders er voor om dit jaar in eigen land vakantie te vieren, maar toch trekken anderen er op uit om te genieten van een buitenlandse vakantie. Hoe ga je als werkgever hiermee om? Wat als een werknemer afreist naar een risicogebied en ziek wordt? Ben je dan als werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen? En wat als een vakantie van een werknemer geannuleerd is en de werknemer wil alsnog komen werken? In deze blog geven we antwoord op veel gestelde vragen omtrent vakantie in tijden van corona. Continue reading “Juridische aspecten coronavirus (17): vakantie in tijden van corona”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (16): verplicht op kantoor werken?

In het nieuws werd en wordt door de overheid nog vaak gezegd; werk zoveel mogelijk thuis. Voor het ene bedrijf is dit makkelijker uit te voeren dan voor het andere bedrijf. Inmiddels wordt bij veel bedrijven langzaamaan de draad weer opgepakt en werken er steeds meer werknemers weer op locatie. Mag je als werkgever verlangen dat je personeel op locatie werkt? En mag je als werknemer dit weigeren en je werkzaamheden thuis uitvoeren? Continue reading “Juridische aspecten coronavirus (16): verplicht op kantoor werken?”

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Mag ik 13-, 14- en 15 jarige in dienst nemen?

Vandaag is het wereldwijd de dag tegen kinderarbeid. Momenteel komt kinderarbeid vooral voor in landen als India, China, Bangladesh, Pakistan en Thailand. Maar welke regels gelden er eigenlijk in Nederland voor 13-, 14- en 15-jarige? Wij geven antwoord op deze vraag.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet is een verbod op kinderarbeid opgenomen ter bescherming van de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van een kind. Zo staat in de Arbeidstijdenwet vermeld dat een kind die jonger is dan 16 jaar geen arbeid mag verrichten. Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen.

Kinderen van 13 en 14 jaar

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen uitsluitend klusjes rond het huis en in de buurt verrichten of licht niet-industrieel werk (bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamefolders bezorgen). Bovendien zijn kinderen van 13 en 14 jaar gebonden aan strikte regels over het aantal uren dat en de tijden waarop zij mogen werken. Daarvoor gelden namelijk de volgende hoofdregels:

 1. schooldag: geen licht niet-industrieel en maximaal 2 uur per dag klusjes rond het huis en in de buurt;
 2. niet-schooldag of vakantiedag: maximaal 7 uur per dag licht niet-industrieel werk en klusjes rond het huis en in de buurt;
 3. maximaal aantal werkdagen per week: 5 dagen;
 4. schoolweek: maximaal 12 uur per week licht niet-industrieel werk en klusjes rond het huis en in de buurt;
 5. vakantieweek: maximaal 35 uur per week licht niet-industrieel werk en klusjes rond het huis en in de buurt;
 6. maximaal aantal gewerkte vakantieweken per jaar: 4 weken waarvan maximaal 3 weken aaneengesloten;
 7. zondag: niet toegestaan.

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen de hierboven genoemde werkzaamheden uitsluitend verrichten tussen 07.00 uur en 19.00 uur

Kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 jaar mogen ook licht niet-industrieel werk doen. Daarnaast zijn ook zij gebonden aan strike regels over het aantal uren dat en de tijden waarop zij mogen werken. Deze regels zijn alleen minder streng dan de regels die gelden voor 13- en 14-jarige. Er gelden de volgende hoofdregels:

 1. schooldag: maximaal 2 uur per dag licht niet-industrieel werk;
 2. niet-schooldag of vakantiedag: maximaal 8 uur per dag licht niet-industrieel werk;
 3. schoolweek: maximaal 12 uur per week licht niet-industrieel werk;
 4. vakantieweek: maximaal 40 uur per week niet-industrieel werk;
 5. maximaal aantal werkdagen per week: 5 dagen;
 6. maximaal aantal gewerkte vakantieweken per jaar: 6 weken waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten;
 7. zondag: uitsluitend als het nodig is voor het soort werk, het in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en er uitdrukkelijke toestemming is van een ouder/verzorger.

Kinderen van 15 jaar mogen de hierboven genoemde werkzaamheden uitsluitend verrichten tussen 07.00 uur en 19.00 uur

Boetes

De Inspectie SWZ houdt toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet. Als de Inspectie SWZ constateert dat een bedrijf de Arbeidstijdenwet overtreedt, dan kunnen er (hoge) boetes worden opgelegd.

Advies of sparren?

Heb je vragen over de regels die gelden bij het in dienst nemen van 13-, 14 -of 15-jarige of heb je een andere juridische vraag? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Juridische aspecten coronavirus (13): corona-ontslag: speciale ontslagregels?

Veel reorganisaties verwacht

Meerdere nieuwsberichten hebben het al aangekondigd: steeds meer bedrijven hebben te kampen met omzetdaling en daardoor werkvermindering. De financiële gevolgen zijn zuur en noodzaken ondernemers tot reorganisatie en bezuiniging.

Gelden er bijzondere regels?

Onze bedrijfsjuristen bewegen mee met wat er bij onze klanten speelt. In deze periode is dat een toename van onze arbeidsrechtpraktijk. Onze bedrijfsjuristen adviseren, maar procederen ook bij de rechtbank of het UWV.  Veel klanten vragen ons of er in deze overmachtsituatie van de Coronacrisis uitzonderingen zijn op het gewone ontslagrecht. Helaas is dat niet het geval. Er zijn geen speciale “corona-ontslagregels”. Werknemers hebben ‘gewoon’ recht op de wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding), ook als het bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert.

Ondernemers hebben begrijpelijkerwijs soms nog de oude regeling in gedachten, dat een lagere ontslagvergoeding geldt voor kleine bedrijven. Die regel is echter vervallen.

Geen ontslagboete meer

Als de huidige NOW regeling voor loonkostensubsidie afloopt op 31 mei a.s., worden er meer ontslagen verwacht. De reden daarvoor is dat werkgever onder de NOW regeling loonsubsidie kunnen krijgen én gedurende die subsidieperiode ook werknemers mogen ontslaan middels aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV. De boete die daarop stond in de afgelopen drie maanden, vervalt nu, dus ontslag wordt fors goedkoper. De regering heeft door de verwachte lange duur van deze crisis meer ruimte aan bedrijven geboden om in te spelen op de noodzakelijke liquiditeitsproblemen.

Hulp nodig van een jurist?

Jurato staat je graag met raad & daad bij in deze lastige tijd, of je nu werkgever of werknemer bent. Wees welkom als je vragen hebt of hulp wilt bij reorganisaties en ontslag.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Is Bevrijdingsdag (5 mei) een betaalde vrije dag?

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en op deze dag wordt gevierd dat we in Nederland in vrijheid leven. Maar is Bevrijdingsdag ook een betaalde vrije dag voor werknemers? In deze blog geven wij antwoord op deze vraag.

Officiële feestdag

Bevrijdingsdag is in Nederland een officiële feestdag. Er is in Nederland alleen geen wet die bepaalt dat werknemers vrij krijgen op bepaalde feestdagen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat werknemers op een bepaalde feestdag vrij zijn. Dit is anders als in de arbeidsovereenkomst, de toepasselijke cao, of een eventueel personeelshandboek is bepaald dat werknemers op bepaalde feestdagen vrij zijn met behoud van loon. Zo staat in de meeste cao’s bijvoorbeeld vermeld dat Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag is in lustrumjaren. Vandaag valt Bevrijdingsdag in zo’n lustrumjaar. Controleer dus voor deze dag wat er schriftelijk is geregeld binnen jouw bedrijf.

Vrij vragen

Als Bevrijdingsdag geen betaalde vrije dag is, dan kunnen werknemers uiteraard wel vrij vragen voor Bevrijdingsdag. Hiervoor gelden dan de gebruikelijke regels omtrent het aanvragen van een vrije dag binnen het bedrijf.

Juridisch advies

Heb je vragen over het arbeidsrecht of zijn er andere juridische kwesties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 0318-860 323 of per e-mail info@jurato.nl.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Liveblog: juridische gevolgen van het coronavirus

De bedrijfsjuristen van Jurato houden je middels onderstaand liveblog op de hoogte van de juridische gevolgen van het coronavirus. Daarnaast kun je vrijblijvend contact opnemen met onze bedrijfsjuristen voor dringende vragen omtrent dit onderwerp.

Juridische aspecten coronavirus (18): overmacht of onvoorziene omstandigheden?

Al eerder schreven wij een blog over de impact van het coronavirus (beter gezegd: de coronamaatregelen) bij commerciële contracten en algemene voorwaarden. Inmiddels zijn er diverse uitspraken gepubliceerd waarbij rechters oordelen of de coronamaatregelen zijn aan te merken als overmachtssituaties of onvoorziene omstandigheden. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (15): de Tweede Kamer heeft de WHOA aangenomen

Datum: 4 juni 2020

 

Ook de komende periode krijgen ondernemers financiële ondersteuning voor de impact van het coronavirus. In deze blog bespreken we de belangrijkste wijzigingen die het nieuwe Noodpakket 2.0 met zich meebrengt, waaronder aanpassingen op bestaande regelingen en de introductie van een nieuwe regeling. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (13): corona-ontslag: speciale ontslagregels?

Meerdere nieuwsberichten hebben het al aangekondigd: steeds meer bedrijven hebben te kampen met omzetdaling en daardoor werkvermindering. De financiële gevolgen zijn zuur en noodzaken ondernemers tot reorganisatie en bezuiniging. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (12): het steunakkoord: ‘samen door de pijn’

Eerder schreven wij over de gevolgen van de coronamaatregelen voor een (ver)huurder. In deze blog wordt hier nader op ingegaan en wordt het ‘steunakkoord’ besproken. Dit is opgesteld door vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit steunakkoord biedt de mogelijkheid tot huuropschorting. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (11): gaat nieuwe wet faillissementen voorkomen?

Naarmate het coronavirus langer duurt, is het nieuws steeds meer gevuld met dreigende faillissementen en betalingsproblemen van ondernemers. De overheid heeft meerdere steunmaatregelen getroffen, zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (blog 3 en 8). Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (10): Protocol 1,5 meterbeleid verplicht

We lezen in het nieuws dat alle sectoren in Nederland een plan moeten gaan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Zo’n protocol zou een voorwaarde zijn om op termijn weer in bedrijf te kunnen.  “Als je niet zo’n protocol hebt klaarliggen, kan ik me bijzonder moeilijk voorstellen dat je open kunt”, aldus de minister van Economische Zaken tijdens het crisisberaad in Den Haag. Het gaat om alle sectoren, zoals winkels, horeca, kappers, bioscopen, concertzalen, popcentra en bioscopen. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (9): De gevolgen bij commerciële contracten

In een eerdere blog schreven wij al over de juridische aspecten van de coronamaatregelen bij  contracten en algemene voorwaarden. In deze blog gaan wij in op de gevolgen van gesloten commerciële contracten in internationaal verband. Wat als het niet meer mogelijk is om producten te leveren? Hoe om te gaan met overeengekomen volumes? Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (8): Meer duidelijkheid over de NOW-regeling na Kamervragen

Op 24 maart 2020 heeft minister Koolmees Kamervragen beantwoord over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De definitieve tekst van deze regeling wordt begin volgende week verwacht en dan zullen naar verwachting ook de eerste aanvragen kunnen worden ingediend.

In dit artikel geven we een update over de NOW-regeling naar aanleiding van de Kamervragen en geven we je advies over wat je alvast kunt doen ter voorbereiding voor het aanvragen van de NOW. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (7): Wat zijn de gevolgen van corona-maatregelen voor een (ver)huurder?

Datum: 26 maart 2020

 

In vorige blogs schreven we over het belang van contracten en algemene voorwaarden, en over de juridische mogelijkheden bij betalingsproblemen. In dit blog wijzen we ondernemers op het idee om een zgn. “solidariteitsovereenkomst” te sluiten met tijdelijke afspraken gedurende deze corona crisis. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (5): eigen aangifte faillissement?

In diverse sectoren is de vrees dat het coronavirus zal leiden tot faillissementen. Denk hierbij vooral aan de bedrijven uit de sectoren die verplicht worden hun deuren te sluiten. De omzet die verloren gaat is niet meer in te halen. De vraag is of de maatregelen van de overheid, zoals het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, voldoende steun bieden om dergelijke bedrijven overeind te houden. In dit artikel gaan we kort in op een aantal belangrijke aspecten van de eigen faillissementsaanvraag van een besloten vennootschap (BV). Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (4): uitstel van betaling

Het coronavirus treft veel ondernemers en velen hebben de vrees dat dit zal leiden tot een faillissement. Voordat er een faillissement wordt aangevraagd, zijn er verschillende mogelijkheden waarmee een eventueel faillissement kan worden voorkomen. In deze blog gaan we in op deze verschillende mogelijkheden. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (3): Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)


Juridische aspecten coronavirus (2): privacy van werknemers?

We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het coronavirus is een besmettelijke ziekte waartegen groots maatregelen worden getroffen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige werkplek en tegelijk gebonden aan de (beperkingen van) de privacywetgeving (AVG). Hoe ga je daarmee om? Verandert de ernst van deze situatie iets aan de strenge privacyregels? Wij beantwoorden deze vraag voor je. Lees meer…

 


Juridische aspecten coronavirus (1): contracten en algemene voorwaarden

De maatregelen zijn drastisch aangescherpt en hebben gevolgen voor vele ondernemers. Wat kun je doen? Wat moet je doen? Wij nemen je mee in het juridische landschap met een beknopt overzicht van de juridische check die wij je adviseren te doen nu. We hopen ondernemers hiermee wat op weg te helpen in deze heftige en onzekere periode. Lees meer…

 


Coronavirus: vrijblijvend antwoord van onze bedrijfsjuristen

Het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen zorgen voor een onzekere situatie. Ook zakelijk heeft het aanzienlijke gevolgen. Daarom laten wij je weten dat Jurato voor je klaar staat in deze ingewikkelde tijd. Wij zijn goed bereikbaar en zetten onze dienstverlening zoveel mogelijk door. Lees meer…

 


Coronavirus & arbeidsrecht: hoe zit dat juridisch?

Datum: 3 maart 2020

 

Het is momenteel een veelbesproken item: het coronavirus. Wat heeft dit voor consequenties in arbeidsrelaties als een werknemer mogelijk besmet raakt?  Wat moet je als werkgever doen? Niet alleen arbeidsrechtelijk moet je aan enkele dingen denken, ook het privacyrecht komt om de hoek kijken. Hieronder geven we je uitleg over hoe het zit met corona & arbeidsrecht. Lees meer…

Charlotte Albrecht


c.albrecht@jurato.nl

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven

Coronavirus & arbeidsrecht: hoe zit dat juridisch?

Het is momenteel een veelbesproken item: het coronavirus. Wat heeft dit voor consequenties in arbeidsrelaties als een werknemer mogelijk besmet raakt?  Wat moet je als werkgever doen? Niet alleen arbeidsrechtelijk moet je aan enkele dingen denken, ook het privacyrecht komt om de hoek kijken. Hieronder geven we je uitleg over hoe het zit met corona & arbeidsrecht.

Geen arbeid, geen loon?

Op 1 januari 2020 is het uitgangspunt in het arbeidsrecht veranderd van “geen arbeid, geen loon” naar “geen arbeid, wel loon, tenzij…”. Werknemers met klachten door Corona kunnen door ziekte arbeidsongeschikt raken. Ook kan het gebeuren dat de overheid een maatregel neemt om mensen in quarantaine te plaatsen die (mogelijk) besmet zijn met het virus. De werknemer is dan niet ziek, maar heeft toch recht op loon door een oorzaak die niet voor zijn rekening komt.

Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk om te weten dat het om overheidsmaatregelen moet gaan. Het moet een situatie zijn waar de werknemer niet zélf over oordeelt. Het is dus niet zo dat een werknemer vanuit angst voor ziekte zelf kan beslissen dat hij thuis blijft. Doet hij toch, dan heeft hij geen recht op loon.

Arbowet: zorgplicht werkgever

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer. Deze zorgplicht brengt met zich mee dat je als werkgever maatregelen moet treffen om schade voor werknemers te voorkomen. Binnen de grenzen van de redelijkheid vraagt dit van werkgevers extra aandacht voor hygiëne en onderzoek naar mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting en verspreiding van het coronavirus. Wat je zou kunnen doen is het aanbieden van desinfecterende gel, het geven van instructies over hygiëne en extra schoonmaakopdrachten aan de huishoudelijke hulp. Waar mogelijk, zou thuiswerken vaker ingezet kunnen worden. Hoe ver een werkgever hierin moet gaan, verschilt per branche.

Medische check? Privacy werknemer

Mag je een werknemer opdragen om zich te laten testen? Nee, dat mag alleen een bedrijfsarts. Corona verandert (nog) niets aan de privacyregels. Als werkgever mag je dus feitelijk niet eens vragen wat een zieke medewerker voor klachten heeft. Toch is hier discussie over: sommige deskundigen vinden dat de openbare orde belangrijker is dan de privacy van werknemer.

Vragen?

Ben je werkgever en heb je vragen over dit onderwerp, neem gerust contact met mij. We kijken graag met je mee vanuit onze juridische invalshoek.

Recente berichten

Blijf scherp ondernemer!

Wilt u de laatste nieuwtjes weten op ondernemers- en juridisch gebied? Meld u hier aan en blijf zo op de hoogte.

Nu inschrijven
Postbus 171
3900 AD Veenendaal

T 0318 – 860 323
F 0318 – 890 250
E info@jurato.nl
W www.jurato.nl

Bedrijfsgegevens
KvK: 60750561
IBAN: NL78 RABO 0181 9193 38
BTW: NL85 404 3512 B01

Algemene Voorwaarden Jurato B.V.
Privacyverklaring Jurato B.V.
Snel een vraag stellen?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.